Actievoorwaarden Gall & Gall actie - Perswijn
Achtergrond & Interviews

Actievoorwaarden Gall & Gall actie

Actievoorwaarden Ontdek de Nieuwe Wereld

I. Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Maak kans op 2 gratis kaarten voor Ontdek de Nieuwe Wereld” actie van Gall & Gall (verder te noemen: “de organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk, hierna te noemen de “Actie”. Door deelname aan deze Actie ga je uitdrukkelijk akkoord met deze actievoorwaarden.

II. Deelname
Deelname aan deze Actie staat open voor kaarthouders van Gall & Gall met een minimum leeftijd van 18 jaar, uitgezonderd de hierna te noemen personen. De deelname aan deze Actie is gratis. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. De Actie is ook uitgesloten voor deelnemers zonder een geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

III. De prijs
De winnaars van de actie “Maak kans op 2 gratis kaarten voor Ontdek de Nieuwe Wereld”  winnen het volgende: Twee toegangskaarten voor Ontdek de Nieuwe Wereld op 25 mei in Amsterdam ter waarde van €  17,50,- per stuk. Totale waarde van de prijs is € 35,-.

IV. Speelwijze
Deelnemer aan “Maak kans op 2 gratis kaarten voor Ontdek de Nieuwe Wereld” dient uiterlijk 31 maart 2008, via de link in de E-Geniet! van juni, de velden in het deelnameformulier volledig in te vullen en te versturen.
 
V. Vaststelling prijswinnaars
Perswijn trekt na 31 maart 2008, 25 winnaars. De winnaars krijgen automatisch bericht. Over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

VI. Uitkering prijs
De prijsuitreiking vindt plaats door toezending van een brief met de gewonnen toegangskaarten. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Indien de prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten. Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.

VII. Aansprakelijkheid
De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit deze actie voortvloeiende handelingen, gevolgen of schade. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uit te keren prijzen.
De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. De organisator is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Reageer op dit item