Privacy Policy - Perswijn

Privacy Policy

Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Voorwaarden, zoals gedragsregels bij evenementen of terugbetalingen, kunt u hier lezen.

Wij doen er alles aan uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij verkopen in geen geval uw persoonsgegevens.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees PERSWIJN Magazine

Persoonsgegevens van abonnees op PERSWIJN Magazine worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratie;
 • Bevestiging;
 • Uitlevering;
 • Mededelingen voor lezen/ inloggen (digitaal) magazine;
 • Abonnementaanbiedingen
 • Abonnementenbetaling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Naam bedrijf;
–          Afdeling;
–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Geslacht;
–          Geboortedatum;
–          Functie;
–          Adres;
–          Woonplaats;
–          (Zakelijk) Telefoonnummer;
–          Telefoonnummer thuis;
–          Telefoonnummer mobiel;
–          (Zakelijk) E-mailadres;
–          Website;
–          bankrekeningnummer;
–          Betaalwijze;
–          Opzegmethode;
–          Opzegreden.

 

Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees Consumenten Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van abonnees op de Consumenten Nieuwsbrief worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatie verstrekken d.m.v. mailings en uitnodigen voor evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding voor de Consumenten Nieuwsbrief (formulier op de website met akkoordvinkje voor privacy policy).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men is aangemeld en daarna voor onbepaalde tijd volgens de standaard richtlijnen van Mailchimp om bij te houden dat u (automatisch) bent uitgeschreven.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees Zakelijke Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van abonnees op de Zakelijke Nieuwsbrief worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatie verstrekken d.m.v. mailings en uitnodigen voor evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding voor de Zakelijke Nieuwsbrief (formulier op de website met akkoordvinkje voor privacy policy).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Bedrijf;
–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Functie;
–          E-mailadres;
–          Soort zakelijke lezer (importeur/ pers etc.)

Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men is aangemeld en daarna voor onbepaalde tijd volgens de standaard richtlijnen van mailchimp om bij te houden dat u (automatisch) bent uitgeschreven.

Verwerking van persoonsgegevens van (betalende) proeverij deelnemers

Persoonsgegevens van (betalende proeverij deelnemers worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatie verstrekken over dit evenement en inschrijving in de Consumenten of Zakelijke Nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmelden voor een evenement dat door PERSWIJN (mede-)georganiseerd wordt en het inschrijven voor de Consumenten of Zakelijke Nieuwsbrief om de ontvanger op de hoogte te houden van toekomstige evenementen en wijngerelateerde informatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Bedrijf;
–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Functie;
–          E-mailadres;
–          Adresgegevens;
–          Betaalgegevens (bankrekeningnummer);
–          Soort zakelijke lezer (importeur/ pers etc.).

Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men is aangemeld en daarna voor onbepaalde tijd volgens de standaard richtlijnen van het Iteaal-ticketsysteem en de Mollie betalingsmodule. Uw persoonsgegevens worden volgens de privacy richtlijnen niet doorgegeven aan standhouders of andere partijen. 

Verwerking van persoonsgegevens van importeurs / leveranciers

Persoonsgegevens van importeurs / leveranciers worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatie verstrekken, uitnodigingen voor evenementen, financiële administratie en afdeling communicatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Participatie flesaanvraag, concoursen / evenementen
 • Opdrachtovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Bedrijf;
–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Functie;
–          Geslacht;
–          Adres;
–          Woonplaats;
–          Telefoonnummer;
–          E-mailadres;
–          Website;
–          KvK-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men contact heeft en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van freelancers

Persoonsgegevens van freelancers worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Financiële administratie;
 • Afdeling communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De opdrachtverstrekking.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Bedrijf;
–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Functie;
–          Geslacht;
–          Adres;
–          Woonplaats;
–          Telefoonnummer;
–          E-mailadres;
–          Bankrekeningnummer;
–          KvK-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men contact heeft en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Salariëring;
 • Administratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Adres;
–          Woonplaats;
–          Telefoonnummer;
–          E-mailadres;
–          Geboortedatum;
–          Bankrekeningnummer;
–          Kopie ID;
–          BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze backoffice;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen.
 • Administratie en verzending van PERSWIJN Magazine

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Uitgeverij de Wijnpers en Wijnpers Media en Evenementen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze website, lokale servers, cloudserver en email maken gebruik van de laatste beveiliging (o.a. encryptie)
 • Om de beste beveiliging van uw gegevens te waarborgen zijn wij begin 2018 van servers en emailprovider gewisseld.
 • De beveiliging en functioneel en technisch beheer van onze website, servers en email is in handen van onze IT partner. De bescherming van uw gegevens staat bij ons bovenaan op de agenda.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen  u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook, Instagram en Twitter cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Instagram, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Verwijdering van cookies

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”

Reacties of deelnames op onze website

Op onze website kunt u onderaan een artikel reacties achterlaten of meedoen aan een quiz of poll. De reacties zijn openbaar dus wees bewust dat dit door iedereen gelezen kan worden. Mocht u uw reactie verwijderd willen hebben. Mail dan naar webredactie@perswijn.nl en geef uw naam en datum van reageren op zodat wij uw reactie kunnen vinden en verwijderen. Bij deelname aan een quiz of poll kan uw opgegeven naam zichtbaar zijn in een openbare resultatenlijst maar niet uw emailadres of andere persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Verwerkersovereenkomsten derde partijen

We verwerken alleen die gegevens die u verwacht dat wij verwerken. We doen verder niet aan remarketing en retargeting zodat u niet achtervolgd wordt door advertenties van ons of andere wijn of magazine gerelateerde zaken na bezoek aan onze website. Wij hebben uw persoonsgegevens alleen nodig hebben voor mailings, het verkopen van evenemententickets of alles omtrent uw abonnement. Voor de uitvoering hiervan gebruiken we derde partijen en software. De verwerkerscontracten die wij met derde partijen hebben (Mailchimp, SPAbonneeservice, etc.) waarborgen de veiligheid van uw gegevens. Sommige partijen krijgen uw naam niet te zien maar als een bezoekgegeven herleidbaar is naar u (bijv. IP-adres) dan hebben wij een contract met de partij die dit zou kunnen inzien. Voor de volledigheid hier een overzicht van de derde partijen.

Website

Digital Ocean (hosting)
Yoast SEO (plugin)
Markasio (quiz plugin)
Google Analytics
Facebook
Instagram

Social Media

Facebook
Instagram
Twitter

Kantoorapplicaties

G Suite
G Suite Cloud
Mailchimp

Magazine

SPAbonneeservice
Veldhuis drukkerij
Bezorgpartij

Evenementenpartners

 

Contactgegevens

Uitgeverij de Perswijn
Perswijn Media en Evenementen
Middenweg 193
1098 AN  Amsterdam
+3120 6922108
wijnpers@perswijn.nl

 

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd:

Versie 1: 16 mei

Versie 1.1: 25 mei (toevoeging links verwerkerscontracten)

Versie 1.2: 1 juni (toevoegen tekst website reacties en verwerkerscontracten)